regulamin

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEWOŻENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH, ALKOHOLU, ORAZ NARKOTYKÓW

(Proszę zapoznać się bliżej z§2.1.1 oraz całym paragrafem §3)

Regulamin świadczenia usług oraz warunki przewozu firmy Be Good (Przesyłki Kurierskie). Nazwa Be Good jest nazwą zarejestrowaną w CRO i jest własnością firmy Be Good zarejestrowaną w Irlandii.

Niniejszy Regulamin świadczenia usług, zwany dalej „Warunkami Ogólnymi”, dotyczy przewozu przesyłek międzynarodowych w relacji Polska-Irlandia-Polska za pośrednictwem firmy Be Good.

Korzystający ze świadczonych usług Nadawca oświadcza, że bez zastrzeżeń akceptuje niniejsze Warunki Ogólne, które są nadrzędne wobec jakichkolwiek rozbieżnych warunków wyznaczonych przez Nadawcę.

§1 LIST PRZEWOZOWY

1.1.Nadawca oświadcza, że osobiście wypełnił LIST PRZEWOZOWY / ZAMÓWIŁ KURIERA na stronie internetowej paczka.ie lub, że został on wypełniony przez pracownika firmy Be Good zgodnie z jego zaleceniami. Wyżej wymieniony LIST PRZEWOZOWY jest niezbywalny. Nadawca gwarantuje, że jest właścicielem zawartości Przesyłki powierzonej firmie Be Good lub, że jest właściwie umocowany do działania w imieniu jej właściciela. Nadawca oświadcza, że odpowiednio do swoich kompetencji złożonym na tym liście przewozowym, podpisem akceptuje niniejsze Warunki Ogólne (zawarte w Regulaminie), jako właściciel, lub w imieniu jego i wszystkich osób posiadających prawa związane z zawartością danej Przesyłki.

Dodatkowo należy pamiętać, iż to Nadawca jest odpowiedzialny za dokładne i rzetelne opisanie zawartości przesyłki i jej wartości.

Przy dostarczeniu paczki/przesyłki, należy pamiętać aby sprawdzić czy doszło do jakichkolwiek uszkodzeń w obecności kierowcy dostarczającego przesyłkę, spisać protokół, a następnie powiadomić firmę Be Good. Taka procedura jest niezbędna przy składaniu reklamacji.

§2 OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA NADAWCY

2.1. NADAWCA OŚWIADCZA ŻE:

§ 2.1.1. Przesyłka w ruchu międzynarodowym jest zgodna z wszelkimi przepisami Prawa Celnego, odnoszącymi się do usług świadczonych przez firmę Be Good z postanowieniami umów międzynarodowych, których Polska oraz Irlandia jest stroną, a także z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju tranzytowym i docelowym.

2.2. NADAWCA GWARANTUJE, ŻE:

§ 2.2.1. Zawartość Przesyłki jest zgodna z opisem w LIŚCIE PRZEWOZOWYM / zgłoszeniu internetowym oraz, że zawartość Przesyłki nie należy do żadnej z kategorii Przesyłek nie transportowanych przez firmę Be Good zgodnie z §10.

§ 2.2.2. Adres Odbiorcy jest poprawny i kompletny (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu).

§ 2.2.3. Zawartość Przesyłki powierzonej firmie Be Good jest zapakowana w sposób wytrzymujący warunki przeładunku i przewozu właściwe dla sektora transportu lądowego, opakowanie zapewnia bezpieczeństwo obrotu, nie naraża paczki na ubytek i uszkodzenie, jak też osób trzecich lub firmy Be Good na szkodę.

Przedmioty delikatne, które łatwo mogą ulec zniszczeniu, powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, dostosowane do kształtu przedmiotu!

Przedmioty w paczce nie powinny się przemieszczać oraz nie można pozostawiać pustych przestrzeni - takowe należy wypełnić np.styropianem, gąbką, gazetami etc.

§ 2.2.4. Wszystkie informacje wymienione w LIŚCIE PRZEWOZOWYM i wszelkich innych dokumentach są prawdziwe i kompletne.

§ 2.2.5. Nadawca zabezpieczy firmę Be Good od wszelkich szkód wyrządzonych stronom trzecim i poniesie odpowiedzialność za wszelkie reklamacje, odszkodowania, kary pieniężne oraz kosztywynikające z uchybień Nadawcywobec wymienionych Przepisów Prawnych i wynikających z nich powinności.

2.3. W przypadkach opisanych w niniejszym artykule, Nadawca poniesie samodzielnie całkowite koszty i wydatki związane z przewozem danej wysyłki oraz wydatki poniesione w związku z jej zwrotem do Nadawcy oraz magazynowaniem.

2.4. Firma Be Good zastrzega sobie prawo odmowy przewozu lub kontynuowania przewozu Przesyłek, które mogą obniżyć jakość jej usług.

2.5. W celu wysłania powierzonych paczek firma Be Good stosuje wszelkie zgodne z prawem sposoby i środki, a także współpracuje z różnorodnymi podwykonawcami, przedstawicielami, pośrednikami i przewoźnikami, których uważa się za z góry zaaprobowanych przez Nadawcę.

2.6. Zakaz przewozu alkoholu, tytoniu narkotyków oraz sterydów i innych substancji zakazanych. Paczki z polski przewozimy najpierw do miejscowości Potem na magazyn i jeśli ktoś nie wyda kurierowi paczki, który powiedział ze paczka idzie do tej miejscowości to nie ponosimy odpowiedzialności za jej opóźnienie. Jeżeli klient jest nieobecny poraz drugi i kurier musi wykonać 3 podjazd po paczkę jest on naliczony dodatkowa oplata w wysokości €5, po 3 niezrealizowanym podjeździe mamy prawo anulowania zamówienia bez możliwościowi zwrotu kosztów.

2.7. Na dostarczenie przesyłek firma Paczka IE posiada 21 dni roboczych, po tym czasie klient może zgłosić reklamacje Dzień odbioru paczki to dzień 0. Przesyłki odbierane w czwartek z pl nie maja 100% pewności ze wyjada w piątek do IE

2.8. Zakaz przewożenia roślin i zwierząt w paczce

2.9. Niezastosowanie się do punkt z przewozem papierosów alkoholu itp spowoduje zarekwirowanie zabronionych towarów, a jeżeli towar zostanie ujawniony przez celników może to spowodować konsekwencje finansowe i sprawa karna przez urząd celny

§3. KONTROLA PACZEK

3.1. Firma Be Good może sprawdzić, zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego, czy przesyłka rzeczy odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w LIŚCIE PRZEWOZOWYM / zgłoszeniu internetowym oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, zamieszczając wynik sprawdzenia w LIŚCIE PRZEWOZOWYM / zgłoszeniu internetowym lub dołączonym do niego protokóle. Firma Be Good zastrzega sobie prawo do zgłoszenia do odpowiednich służb przesyłek, które zawierają nielegalne towary (tytoniu, alkoholu, narkotyków etc.) Towary te będą rekwirowane.

3.2. Firma Be Good zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów w deklarowanej wstępnie przez Nadawcę wadze PACZEK i do korygowania cen.

3.3. Nadanie przesyłki:

1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu Przewozowego / Umowy Transportowej / zgłoszenia internetowego.

2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym / Umowie Transportowej/ zgłoszeniu internetowym.

3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje przy wypełnianiu Listu Przewozowego/Umowy Transportowej, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez Przewoźnika usług Przewozu Przesyłek lub dodatkowych usług.

4. Przy nadaniu Przesyłki Przewoźnik może dokonać pomiaru wagi lub gabarytów Przesyłki przyjętej do przewozu.

5. Jeżeli zachodzi taka konieczność Przewoźnik może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Wynik sprawdzenia Przesyłki zamieszcza się w Liście Przewozowym/Umowie Transportowej.

6. Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt. 4 stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Liście Przewozowym/Umowie Transportowej.

W przypadku wykrycia przez Przewoźnika w Przesyłce rzeczy, o których mowa powyżej - przewoźnikowi przysługuje prawo do zarekwirowania przesyłki i zgłoszenia chęci nielegalnego przewozu odpowiednim służbom.

7. W przypadku wykrycia przez służby celne w przesyłce towarów akcyzowych lub innych ładunków, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa (m.in. papierosy, alkohol, narkotyki, itp) – całkowitą odpowiedzialność prawną ponosi Zleceniodawca.

§4. DOSTAWA PRZESYŁEK

4.1. Za skuteczne doręczenie rozumie się przekazanie Przesyłki odbiorcy za pokwitowaniem odbioru.

§5 ZASTAW

5.1. Firmie Be Good przysługuje prawo zastawu na paczkach/przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług oraz z tytułu opłat celnych lub innych uzasadnionych, dodatkowych kosztów powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy.

§6 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z ZASTRZEŻENIEM ART. 7 I ART. 8 PONIŻEJ, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PONOSZONEJ PRZEZ BE GOOD W ZWIĄZKU Z ZAGUBIENIEM LUB USZKODZENIEM PRZESYŁKIOGRANICZA SIĘ DO NAJNIŻSZEJ Z 3 Z PONIŻSZYCH KWOT:

6.1. Standardowa maksymalna kwota ubezpieczenia €500. W przypadku dokupienia ubezpieczenia o wysokości €7.47 Kwota ubezpieczenia maksymalnego wynosi 300 Euro. Firma Be Good/Paczka.ie nie ubezpiecza szklanych rzeczy.

6.2. Wartość strat lub uszkodzeń jakie rzeczywiście odniosła Przesyłka.

6.3. Wartość rzeczywista zawartości Przesyłki określona w odniesieniu do kosztu jej opracowania lub zastąpienia, odtworzenia, rekonstrukcji, naprawy lub odsprzedaży w momencie lub miejscu jej spedycji bez uwzględnienia użyteczności handlowej lub korzyści prywatnej w tej zawartości.

6.4. Szkło oraz wszystkie produkty zawierające szkło przesyłane przez klienta w paczkach nie podlega ubezpieczeniu (słoiki, szklanki, kieliszki, lampy, butelki szklane, telewizory, monitory itp, itd). Dodatkowo - jeżeli fabrycznie spakowane szkło znajduje się w środku paczki z innymi rzeczami, tzw. paczka zbiorowa, wtedy niestety przesyłka również nie podlega ubezpieczeniu.

Zarówno szkło i inne towary, które wymagają szczególnego, ostrożnego traktowania (np. są szczególnie wrażliwe przy transporcie drogowym) wysyłane są tylko i wyłącznie na odpowiedzialność klienta. Dotyczy to rzeczy szklanych, zawierających szkło, kosmetyków (zarówno perfum jak i innych produktów kosmetycznych).

6.5. Wszystkie produkty farmakologiczne i farmaceutyczne (produkty lecznicze, spożywcze) - muszą być produktami zgodnymi z wymogami i pozwoleniami danego kraju. Do takich produktów należy również dołączyć paragon/fakturę i dokument wskazujący skład, zawartość i przeznaczenie danego produktu.

Dla wniesienia reklamacji należy mieć dowód nadania przesyłki z uwzględnieniem na nim, co było zawartością (w innym przypadku reklamacja nie będzie mogła być uznana).

Ubezpieczenie obejmuje paczki, które spełniają prawidłowe kryteria pakowania przesyłek, m.in. karton, skuteczne zabezpieczenie zewnętrzne, odpowiednie zabezpieczenie wewnątrz, opisy (naklejki) i deklaracja co jest zawartością.

Ubezpieczenie nie obejmuje zewnętrznego opakowania, za które przewoźnik nie odpowiada. Reklamacja może tyczyć się uszkodzenia zawartości przesyłki.

Torby lub walizki wysyłane są na własną odpowiedzialność nadawcy - szczególnie nie spakowana w karton torba lub walizka itp, skoro nie posiada zewnętrznego opakowania, traktowana będzie jako zew opakowanie przesyłki.

Telewizory (i inne sprzęty elektroniczne, RTV czy AGD) wysyłane są i wyłącznie na własną odpowiedzialność nadającego.

§7 WYŁĄCZENIE SZKÓD POŚREDNICH

7.1. Odpowiedzialność Be Good ogranicza się, z zastrzeżeniem Art.6, jedynie do bezpośrednich strat, które uprawniony poniósł.Be Good w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym niedbalstwem nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia pośrednie, niezależnie od ich źródła i tego, czy Be Good mógł wiedzieć o możliwości zaistnienia takiej szkody lub uszkodzenia.Dotyczy to - ale nie ogranicza się - do strat z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub strat wynikających z umów oraz z niemożności użycia niektórych, lub wszystkich części zawartości Przesyłki.

7.2 Firma Be Good nie ponosi odpowiedzialności, jeśli rzeczy w przesyłce uległy uszkodzeniu, jeśli sposób zapakowania był nie prawidłowy.

Prawidłowy sposób zapakowania przesyłki :
1. Mocny, gruby, nie używany karton.
2. Przesyłka nie może zawierać pustych (wolnych) przestrzeni umożliwiających przemieszczanie się przedmiotów. Pustą przestrzeń należy wypełnić folią, lub innym materiałem wypełniającym.
3. Karton musi być mocno zaklejony taśmą, lub ostreczowany folią.
4. Na kartonie należy umieścić dane do wysyłki, oraz dane nadawcy wraz z numerami telefonów.

Przedmioty szklane, oraz płynne przewożone są na własną własną odpowiedzialność.

ZAKAZ przewożenia zwierząt, roślin, świeżego jedzenia, produktów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, sterydów, narkotyków, wkładów do e-papierosów, oraz alkoholu.

§8 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Mimo iż Be Good zobowiązuje się dokonywać wszystkiego, co w jego mocy aby zapewnić szybką dostawę, Be Good w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym niedbalstwem, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu opóźnionego odbioru, transportu i dostarczenia przesyłki/paczki, niezależnie od przyczyny takiego opóźnienia.

8.2. PONADTO Be Good W ŻADNYM WYPADKU, POZA WINĄ UMYŚLNĄ LUB RAŻĄCYM NIEDBALSTWEM, NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY, USZKODZENIA, BŁĘDY I BRAKI DOSTAW SPOWODOWANE PRZEZ:

8.2.1. Działanie siły wyższej, przypadku lub przyczyny znajdującej się poza kontrolą Be Good; jakiekolwiek niedopełnienie obowiązków, zaniedbanie i zaniechanie ze strony Nadawcy, Odbiorcy, stron trzecich roszczących sobie prawa do Przesyłki, osób nie powiązanych z Be Good, pracowników urzędów celnych, pocztowych i innych oraz wszelkich przewoźników, przedstawicieli i przedsiębiorstw zaangażowanych w przesyłkę przez Nadawcę lub Be Good.

8.2.2. Naturę zawartości przewożonej Przesyłki ani żadną jej wadę, szczególną cechę i usterkę;

8.2.3. Skasowanie, ani jakiekolwiek związane z nim uszkodzenie obrazów elektronicznych i fotograficznych, reprodukcji i nagrań w jakiejkolwiek formie spowodowane przez zjawiska elektryczne i magnetyczne.

8.2.4. Nadawca zwolni firmę Be Good z wszelkich zobowiązań związanych z przewozem lub jego kontynuowaniem, jeśli okaże się, że – na skutek działania celowego lub przypadkowego – zawartość powierzonej Be Good paczki/przesyłki należy do kategorii przesyłek nie transportowanych przez Be Good zgodnie z §10 lub podał niedokładny lub niewłaściwy opis zawartości Przesyłki i jej właściwie nie oznakował, podał niedokładny adres i to w założeniu, że działał świadomie albo nie, adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także wówczas gdy opakowanie Przesyłki nie jest odpowiednio wytrzymałe, zabezpieczone, może uszkodzić inne Przesyłki lub środki transportowe, właściwości Przesyłki uniemożliwiają wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków transportowych.

W takich okolicznościach Be Good może odmówić wykonania usługi lub od niej odstąpić, zaś Nadawca w żadnym wypadku nie będzie pociągał Be Good do odpowiedzialności a ponadto, jako gwarant Be Good, zapewni obronę, zabezpieczy od szkód wyrządzonych stronom trzecim, przejmie roszczenia, szkody i odsetki, wszelkie kary pieniężne i wydatki związane z takimi okolicznościami.

§9 REKLAMACJA

Po złożeniu reklamacji otrzymacie państwo formularz. Do otrzymanego formularza reklamacyjnego należy dołączyć - numer przesyłki, kopię listu przewozowego, opis sytuacji, dokumenty uzasadniające roszczenia (faktura, paragon), zdjęcia.

9.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie.Reklamacje należy składać drogą mailową (adres mailowy office@paczka.ie) do Be Good w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki. Za datę otrzymania paczki brana jest pod uwagę data pisemnego poświadczenia odbioru.Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane.

9.2. Żadne roszczenia o szkody i straty nie są dopuszczalne przed zapłaceniem całkowitych kosztów wysyłki i przewozu. Nadawca w żadnej formie nie może odejmować kwoty roszczenia od innych kosztów wysyłki i przewozu, które jest winien Be Good.

9.3. Przy reklamacjach roszczeniowych (dot.kwot pieniężnych) wymagane są dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu/rachunki/paragony lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

9.4. Reklamacje roszczeniowe rozpatrywane (dot. kwot pieniężnych) są na podstawie zadeklarowanej w zamówieniu zawartości przesyłki (list przewozowy / zgłoszenie internetowe).

9.4.1 Standardowe ubezpieczenie pokrywa do 500€ wartości paczki. Jeśli klient nie wykupił ubezpieczenia i wartość paczki przekracza 500€, PACZKA.IE nie ponosi odpowiedzialności za straty powyżej 500€.

9.4.2 Ubezpieczenie przesyłki do 600€ jest w kwocie 7,47€. Przy większych wartościach proszę skontaktować się z office@paczka.ie

9.5. Reklamacje wniesione po terminie, niekompletne - tym samym uzupełnione po terminie, lub wniesione przez osobę nie uprawnioną, traktuje się jak nie wniesione i tym samym nie ważne.

9.6 Ubezpieczenie telewizora, lub monitora jest objęte gwarancją tylko jeśli produkt jest zapakowany ORYGINALNIE od producenta.

Firma Be Good nie odpowiada za szkody pośrednie i utracone korzyści.
9.7 Firma Be Good/PACZKA IE nie ponosi odpowiedzialnosci, jeśli rzeczy w przesyłce uległy uszkodzeniu, jeśli spsób zapakowania był nie prawidłowy.

Prawidłowy sposób zapakowania przesyłki :
1. Mocny, gruby, nie używany karton.
2. Przesyłka nie może zawierać pustych (wolnych) przestrzeni umożliwiających przemieszczanie się przedmiotów. Pustą przestrzeń należy wypełnić folią, lub innym materiałem wypełniającym.
3. Karton musi być mocno zaklejony taśmą, lub ostreczowany folią.
4. Na kartonie należy umieścić dane do wysyłki, oraz dane nadawcy wraz z numerami telefonów.

Przedmioty szklane, oraz płynne przewożone są na własną własną odpowiedzialność.

ZAKAZ przewożenia zwierząt, roślin, świeżego jedzenia, produktów wybuchowych, wyrobów tytoniowych,sterydów, narkotyków oraz alkoholu.

§10 TOWARY NIE TRANSPORTOWANE PRZEZ BE GOOD

10.1. Be Good nie przewozi towarów opisanych poniżej, a co za tym idzie może odmówić wykonania usługi lub odstąpić od jej wykonania w razie stwierdzenia, że zawartość Przesyłki jest objęta restrykcjami IATA:

· towary, ze względu na wartość lub cechy, nie nadają się do transportu ze względów prawnych, lub bezpieczeństwa,

· jest on ograniczony lub wyłączony na mocy ustawy Prawa Przewozowego, jak też na mocy innych przepisów prawa, umów i konwencji międzynarodowych, których Polska i Irlandia jest stroną. Przedmioty zabronione, będą rekwirowane.

· 10.2. W szczególności Be Good nie przewozi przesyłek, których zawartością są:

· rzeczy niebezpieczne dla zdrowia lub mienia jak: substancje łatwopalne (w tym perfumy), żrące, wybuchowe; płyny chemiczne; farby itp;

· płyny - soki, przetwory itd;

· wszelkiego rodzaju żywność (która może ulec uszkodzeniu lub zepsuciu) - klient wysyłając żywność itp, wysyła to wyłącznie na Własną Odpowiedzialność !!!

· gdy Przesyłka zawiera inne towary wymagające deklaracji ADR,

· narkotyki, leki lub środki psychotropowe,

· papierosy (w tym papierosy elektryczne) , alkohol, narkotyki, sterydy, wyroby tytoniowe,

· żywe zwierzęta lub rośliny,

· zwłoki lub szczątki ludzkie albo zwierzęce,

· papiery wartościowe, bony towarowe, pieniądze, kamienie lub metale szlachetne, biżuterię, dzieła sztuki lub antyki.

10.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości 10-ciokrotnej kwoty należnej firmie Be Good z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia Be Good prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.Dodatkowo Nadawca/Odbiorca/Zleceniodawca zobowiązany będzie uszczyć wszelkie roszczenia z tytułu nadanej kary/mandatu przez służby celne,które w jego przesyłce znajdą towar jaki wg regulaminu i prawa jest zakazany przy przewożeniu przesyłki przez inne kraje.

§11 KONWENCJE

11.1. Międzynarodowy transport drogowy podlega przepisom Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) podpisanej w Genewie 19/05/1956 oraz Protokołowi CMR podpisanemu w Genewie 05/07/1978.

§12 TARYFY, CENNIKI

12.1. Obowiązujące taryfy i cenniki usług świadczonych przez Be Good są dostępne na stronie internetowej: www.paczka.ie

§13 JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Be Good. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem Irlandii lub Polski.

§14 DOSTĘPNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW

14.1. Niniejsze Ogólne Warunki znajdują się w siedzibie Be Good oraz na stronie internetowej www.paczka.ie. Be Good jest nazwą zarejestrowaną na www.cro.ie i należącą do firmy Be Good, która jest firmą zarejestrowaną w Irlandii oraz płatnikiem podatku VAT (nr Rej: 1479885NA).

§15 REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.07.2018.